Zorg voor onze kinderen

Bij het bieden van onderwijs en ondersteuning aan uw kind, zullen we zoveel mogelijk in samenwerking met u nagaan wat de hulpvragen en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind zijn en na overleg met u de benodigde ondersteuning bieden. Onze intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Indien u zich als ouder/verzorger zorgen maakt over het welbevinden van uw kind of over zijn of haar leerprestaties, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij de leerkracht. Als de leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) er samen niet uitkomen dan wordt de intern begeleider of de directeur erbij betrokken. Deze zal met u en de leerkracht in gesprek gaan om de hulpvraag vast te stellen. Om de hulpvraag te kunnen beantwoorden zal de intern begeleider zo nodig en/of zo mogelijk (externe) expertise inschakelen of u daarnaar doorverwijzen.

Uiteraard staat het u vrij om buiten de school om zelf hulp in te schakelen voor uw kind. Voor alle deskundigen geldt dat zij adviezen kunnen geven aan de school over de begeleiding van het kind. Het schoolzorgteam bepaalt vervolgens of de noodzakelijke en/of gewenste ondersteuning door en op school kan worden geboden. Indien er sprake is van behandeling door een externe deskundige, dan verzoeken wij u om deze behandeling buiten schooltijd te laten plaatsvinden. 

Uitsluitend wanneer het schoolzorgteam binnen de school behandeling vereist acht, wordt dit tijdens schooltijd toegestaan. In de Plateaugids staat meer informatie over passend onderwijs en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

 
Wat vraagt bovenstaande van ons als medewerkers?

Kinderen willen graag ontdekken, zitten vol vragen over uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelen zich iedere dag. Onze medewerkers begeleiden de kinderen bij hun zoektocht naar antwoorden. Daarbij maken kinderen zich vele vaardigheden eigen waardoor ze stap voor stap bestaande talenten uitbreiden en nieuwe uitdagingen aangaan.

Dat betekent dat:   

  • We voortdurend werken aan de verbetering van onze eigen professionaliteit.
  • We ons aanbod afstemmen op de talenten en mogelijkheden van kinderen.
  • We hen voorbereiden op het vervolgonderwijs, de samenleving en de toekomst.
  • Opvoeden de primaire taak is van ouder(s)/verzorger(s), de school werkt als partner mee in de opvoeding.
Wat kunt u nog meer verwachten van ons kindcentrum?

Ons kindcentrum is een voorziening waar kinderen van 0 tot 13 jaar gedurende de dag komen om te ontmoeten, te spelen, te leren en zich te ontwikkelen. Kindcentrum De Veldkei zorgt voor een totaalpakket op het gebied van ontwikkeling, educatie en opvang.

Dat houdt in dat:

  • We opvang bieden van 7.00 tot 19.00 uur, vijf dagen per week.
  • We onderwijs bieden van 8.30 tot 14.00 uur, vijf dagen per week.
  • We als school, peuteropvang, kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang samenwerken.
  • We één pedagogisch klimaat vanuit PBS nastreven.
  • We laagdrempelig willen zijn: iedereen is in principe welkom!