Burgerschap

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop kinderen deelnemen aan de maatschappij en hoe we die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt kinderen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving.

Wat is de kern van burgerschap?

De basiswaarden zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit betekent dat kinderen kennis moeten krijgen over verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid en dat iedereen gelijk behandeld moet worden.

Hierin kijken we steeds kritisch naar wat passend én leeftijd adequaat is binnen de wettelijke kaders.

Het openbaar onderwijs heeft een actief-pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’.

Het openbaar onderwijs neemt daarbij niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar gaat uit van en besteedt aandacht aan diversiteit. Openbare scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan.

Daarnaast kunnen ouders/verzorgers kiezen voor vormingsonderwijs zoals humanistische vorming en godsdienst. Deze lessen worden gegeven door daarvoor bevoegde docenten, aan leerlingen van groep 6 en 7 die hiervoor zijn aangemeld.