KCR

Kindcentrum De Veldkei heeft een actieve kindcentrumraad (KCR) en ouderraad (OR). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. De KCR is het formele en wettelijke orgaan binnen het kindcentrum. De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheden. De OR is samen met het team verantwoordelijk voor het organiseren van (extra) activiteiten binnen het kindcentrum.

Kindcentrumraad

De kindcentrumraad (KCR) is een samenvoeging van de medezeggenschapsraad van het onderwijs (MR) en de oudercommissie van de opvang (OC). Zij vertegenwoordigt zowel de ouders als het team van het gehele kindcentrum. Gezamenlijk bespreekt de KCR allerlei zaken die het kindcentrum aangaan. Denk aan het schoolplan, de begroting, de invulling van pedagogisch beleid op de opvang, etc. De KCR denkt en beslist mee over het beleid van ons kindcentrum. Daarvoor heeft de kindcentrumraad een aantal bij wet vastgelegde bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de KCR advies- of instemmingsrecht. De directeur sluit alleen op uitnodiging van de voorzitter aan.

Iedere ouder kan via de KCR zijn of haar stem laten horen. De oudergeleding vertegenwoordigt immers alle ouders/verzorgers van het kindcentrum. Het gaat dan niet om individuele problemen, maar om aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Vergaderingen van de KCR zijn in principe openbaar: ouders/verzorgers kunnen als toehoorder aanschuiven. Heeft u vragen of opmerkingen die u met de KCR wil bespreken of wilt u als toehoorder bij een vergadering zijn, stuur dan een mail naar: mr@kindcentrum-develdkei.nl

De agenda en notulen van de KCR vergaderingen verschijnen voor en na de vergadering na goedkeuring op de website.

Samenstelling KCR

 

Personeelsgeleding

Oudergeleding

Opvang

Tessa Elsinga

Ieneke Duizendstra

Paul Ulrich (voorzitter)

Onderwijs

Mathilde Bezema

Rosalie Boomsma

Annebrecht van Oven

Karen Hulzinga 

Marloes Oldenbeuving (secretaris)