Hier staan wij voor

Slogan Een steengoede basis voor een sprong naar de toekomst!

Missie
Samen ontdekken, spelen en leren. Hier staat het kind centraal; ieder kind is nieuwsgierig, wil leren en zich ontwikkelen.
Wij bieden, samen met de kinderopvang en peuteropvang, een positief pedagogisch klimaat en een rustige omgeving voor de kinderen. Wij werken aan een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Steeds in de zone van de naaste ontwikkeling, steeds weer nieuwe dingen ontdekken. Wij gaan uit van de basisbehoeften van kinderen: relatie, autonomie en competentie. Dit vanuit onze kernwaarden vanuit PBS: veiligheidverantwoordelijkheid en respect.

Visie
Ons (onderwijs)aanbod is eigentijds, betekenisvol en ontwikkelingsgericht. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen (differentiatie) en bereiden ze voor op de toekomst door kennisoverdracht, aanbod 21e-eeuwse vaardigheden en de kinderen een aanbod voor Brede Talentontwikkeling (BTO) en Engels aan te bieden.

Wij willen een goede samenwerking bewerkstelligen vanuit wederzijds respect met de ouder(s)/verzorger(s). Dit vanuit de driehoek: kind, ouder(s)/verzorger(s) en kindcentrum. De rol van de pedagogisch medewerker of leerkracht is coachend, begeleidend en stimulerend. Kennisoverdracht wordt gegeven door middel van expliciete directe instructie.

Kijk voor een verdere uiteenzetting van onze visie in de Veldkeigids .